VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zde uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi uživateli (návštěvníky stránek) a provozovatelem stránek rezervace.roci.cz, což je : H2O CONSULTING s.r.o., U Leskavy 781/25, Starý Lískovec (Brno-Starý Lískovec), 625 00 Brno, IČO 27706621 ... Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru a nebo použitím služeb potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů.
Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Těmito změnami či doplněními nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - OBSAH

Provozovatel se zavazuje, že uživateli na webové stránce umožní vykonat rezervaci na tenisový kurt na základě zaslané E-Platby ve formátu uvedeném při rezervaci.

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Před rezervací bere uživatel na vědomí, že rezervace v tomto systému je závazná a dostupná pouze a výhradně na základě takto zaslané E-Platby. Rezervaci lze stornovat nejpozději 12 hodin před daným časem rezervace. Splní-li uživatel všechny podmínky pro storno rezervace, bude uživateli hodnota rezervace dorovnána v plné výši, formou “kreditu” (1 kredit = 1Kč), a připsána na jeho účet v rezervačním systému pro rezervaci tenisového kurtu.

PRÁVA, POVINNOSTI A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Uživatel má možnost kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky kontaktovat Provozovatele a požádat jej o vymazání jeho osobních dat z databáze. Tento úkon bude proveden do tří dnů od podání žádosti. Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může na jeho e-mail zaslat obchodní sdělení. Za objednání služby je považováno odeslání E-Platby uživatelem po provedení rezervace nebo dobití kreditu na tomto serveru.
Na základě obdržené E-Platby se uživateli okamžitě přičte na jeho účet v rezervačním systému kredit odpovídající výši platby a to v poměru 1 kredit = 1 Kč.
Službu nemusí provozovatel poskytnout v případě, že tomu brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí provozovatel poskytnout zejména v případě, kdy dojde k výpadku v dodávce elektrické energie, výpadku datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
Za poskytnutí služby náleží provozovateli odměna ve výši uvedené na webové stránce. Cena služby (rezervace tenisového kurtu) je v rozmezí 160 - 550Kč vč. DPH.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb uplatňuje u provozovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.
Uživatel nesmí v rámci užívání služby používat takové postupy, techniky a nástroje, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
Uživatel nesmí vyvíjet činnosti směřující k znemožnění nebo omezení provoz tohoto serveru, na kterém je služba provozována. Uživatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat požadavky opakovanými ve frekvenci větší, než je běžné pro provoz služby.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY - ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Informace zde mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na tomto serveru a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.
Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.
V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde – a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.