INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední update účinný ke dni: 21. 9. 2018

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

V kontextu Vašeho využívání našeho rezervačnho systému na doméně ​rezervace.roci.cz (dále jen jako „​Služby“​) jsme my, tedy společnost H2O CONSULTING s.r.o., U Leskavy 781/25, Starý Lískovec (Brno-Starý Lískovec), 625 00 Brno, IČO 27706621 (dále též pro zjednodušení jen „H2O CONSULTING“​), správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány. Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.
E-mail: nela.hrstkova@gmail.com
Telefon: +420 725 046 373
Adresa: U Leskavy 781/25, Starý Lískovec (Brno-Starý Lískovec), 625 00 Brno

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

A. Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás:


Když se registrujete v našem rezervačním systému a založíte si tak u nás uživatelský účet Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail a heslo, které si zvolíte pro přihlášení a Vaše kontaktní údaje, aby jsme mohli provést rezervaci tenisového kurtu na Vaše jméno.
Dále budeme potřebovat informaci tom, jakým způsobem svou objednávku zaplatíte. Pokaždé, když prostřednictvím našich Služeb provedete rezervaci, zaznamenáváme informace týkající se rezerva (tj. historii rezervací).

Při využívání našich Služeb

Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie.

Při komunikaci s Vámi

Vaše osobní údaje získáváme, když snámi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu či klasické pošty nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje).

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Poskytnutí rezervace našeho tenisového kurtu, komunikovat s Vámi a vyřizovat případné reklamace. Bez p​oskytnutí uvedených osobních údajů nejsme schopni poskytnout rezervaci.
Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu s​plnění smlouvy.

Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností

Bedlivě sledujeme, jak jsou naše Služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děláme to zejména proto, abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům a zneužívání našich Služeb. A také proto, abyste Vy mohli využívat naše služby bez obav. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným požadavkům.
Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

Marketingová sdělení (přímý marketing)

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu, SMS.
Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit, tak že nám jednoduše napište e-mail na adresu uvedenou výše.
Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu – účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, který Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na ​přístup. ​Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.

b) Právo na ​opravu a doplnění. ​Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.

c) Právo na ​výmaz. ​V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

d) Právo na ​omezení z​pracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

e) Právo na přenositelnost.​Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

f) Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.


Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.